REGULAMIN NEWSLETTERA BIZNESOWEGO

Regulamin w wersji 2.0 obowiązuje od dnia 27 czerwca 2023 r.

 


1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.   Sklep internetowy jest prowadzony przez Jakuba Roskosza, wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Roskosz, z siedzibą pod adresem ul. Wrocławska 18, 55-220 Miłoszyce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9121844517, REGON: 362605748 (dalej: Sprzedawca). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.

1.2.   DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a.     CENA –określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca odpowiedni podatek) należna Sprzedawcy tytułem dostarczenia treści cyfrowych, zgodnie z wykupioną Subskrypcją

b.     FORMULARZ REJESTRACJI – dostępny w ramach funkcjonalności Sklep Internetowego formularz za pośrednictwem, którego osoba fizyczna może uzyskać od Sprzedawcy Treści Cyfrowe w formie Newslettera.

c.     KLIENT – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Formularza rejestracji zasubskrybowała Newsletter i zawarła Umowę Dostarczenia Treści Cyfrowych.

d.     KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która to umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e.     NEWSLETTER – treść cyfrowa przekazywana wszystkim Klientom, którzy wykupili subskrypcję dostarczana przez Sprzedawcę w formie cyklicznych informacji o nowościach ze świata biznesu i e-commerce, na podany przez Klienta adres e-mail.

f.      OKRES ROZLICZENIOWY – oznaczy przedział czasu (np. 30 dni, jeden rok), objęty obowiązywaniem Umowy zawartej na czas oznaczony lub nieoznaczony, podczas którego Klient posiada dostęp do określonych Treści oraz za który jest on zobowiązany uiścić cenę. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy dotyczącej treści cyfrowej.

g.     OKRES PRÓBNY – 30 dniowy termin, w trakcie którego Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mogą bez kosztowo rozwiązać Umowę dostarczania treści cyfrowych poprzez przesłanie stosownej informacji Sprzedawcy. Bieg terminu rozpoczyna się w chwili zawarcia umowy i jest liczony w dniach kalendarzowych.

h.     PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

i.      SKLEP INTERNETOWY – strona internetowa dostępna pod adresem ecadeo.com i jego rozwinięciami.

j.       SUBSKRYPCJA – model abonamentowy dostępu do Newslettera.

k.     TREŚCI CYFROWE – są to materiały które udostępniamy Klientowi po prawidłowym wypełnienie Formularza rejestracji i zapłacie Ceny, a co za tym idzie zawarcie z Właścicielem Umowy Dostarczania Treści Cyfrowych.

l.      UMOWA DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH – Umowa Sprzedaży, której przedmiotem jest dostarczenie Klientowi treści cyfrowych, które oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej (np. informacje o nowościach ze świata biznesu i e-commerce)

m.   ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i jej wykonania. Zamówienie każdego Newslettera będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy (ułatwienie techniczne). Podczas trwania Akcji Promocyjnej, Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych przyczyn może uzależnić zawarcie jednej Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych dla kilku Newsletterów w ramach Zestawu Promocyjnego, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych.

2.  WYMOGI TECHNICZNE

 

2.1.   Minimalne wymagania techniczne urządzenia Klienta umożliwiające zawarcie Umowy Dostarczenie Treści Cyfrowych, i ich prawidłowe dostarczenie to:

a.     urządzenie z dostępem do sieci Internet;

b.     najnowsza wersja przeglądarki internetowej;

c.     aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

3.  ZAWARCIE UMOWA DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH

3.1.  Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Newslettera, w ramach Sklepu Internetowego.

3.2.   Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych może zostać zawarta na czas oznaczony oraz na czas nieoznaczony.

3.3.  W przypadku zawarcia Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych na czas oznaczony zapłata Ceny następuje z góry.

3.4.  W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie treści cyfrowych oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Subskrypcje, jak i również może on wprowadzać nowe warianty Subskrypcji.

3.5.  Zawarcie Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim wyborze okresu Subskrypcji, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz jej opłaceniu i otrzymaniu wiadomości potwierdzającej zawarcie Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych.

3.6.  Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej w następujący sposób:

a.          Klient wybiera wybrany przez siebie wariant Subskrypcji.

b.          Klient wprowadza w formularzu zamówienia dane konieczne do zawarcia i realizacji Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz danych dotyczących Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych: wariantu Subskrypcji oraz sposobu płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie danych firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W przypadku Przedsiębiorców – Klientów, Sprzedawca może prosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.

c.           Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów lub w przypadku umowy na czas nieokreślony Klient wyrazi zgodę na cykliczne obciążanie jego środka płatności (np. karty płatniczej).

d.          Klient składa ofertę zawarcia Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych.

e.           W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

3.7.  Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i potwierdzeniem przyjęcia oferty lub konieczności weryfikacji oferty Klienta.

3.8.  Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Subskrypcji.

3.9.      W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia, Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych nie została zawarta.

3.10.   Sprzedawca dąży do zapewnienia realizacji Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.11.   Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Subskrypcji będącej przedmiotem Zamówienia, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Dostarczenia Treści Cyfrowych.

3.12.   W przypadku Umów Dostarczenia Treści Cyfrowych zawartych na czas nieoznaczony, płatności należne Sprzedawcy od Klienta pobierane są cyklicznie oraz automatycznie, wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Klient, kwotą odpowiadającą należności za dany Okres Rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Klienta danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta (np. karta płatnicza).

3.13.   Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych ulega rozwiązaniu w przypadku niemożności pobrania płatności za Subskrypcję np. z powodu braku środków na karcie płatniczej, utraty ważności kraty, w takiej sytuacji uznaje się, iż Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych uległa rozwiązaniu wraz z końcem poprzedniego opłaconego Okresu Rozliczeniowego.

3.14.   Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę Dostarczenia Treści Cyfrowych zawartą na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony, bez podania przyczyn, naprzód na koniec Okresu Rozliczeniowego przypadającego bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożył Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu może być złożone na adres mailowy Klienta.

3.15.   W przypadku rozwiązania Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych zawartej na czas nieoznaczony Klientowi przysługiwać będzie dostęp do Subskrypcji do końca Okresu rozliczeniowego, za który Klient uiścił należne wynagrodzenie.

3.16.   W przypadku rozwiązania Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych zawartej na czas oznaczony Klientowi przysługiwać będzie dostęp do Subskrypcji do końca miesiąca kalendarzowego, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. Sprzedawca zwróci Klientowi proporcjonalną część opłaty uiszczonej przez Klienta, za okres, w którym Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych na czas oznaczony nie była wykonywana.

3.17.   Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu jakiejkolwiek uiszczonej płatności – za okres,  w którym Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych była wykonywana.

3.18.   Klient utraci dostęp do Treści Cyfrowych, jeśli naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.  DOSTAWY LUB UDOSTĘPNIENIA TREŚCI CYFROWYCH

 

4.1.   Dostawa Treści Cyfrowych jest nieodpłatna i następuje poprzez przesłanie Treści Cyfrowych na adres e-mail wskazany przez Klienta w toku wypełniania Formularza rejestracji lub poprzez przesłanie na adres mailowy Klienta linku umożliwiającego pobranie lub zapoznanie się z Treściami Cyfrowymi.

5.  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

5.1.   Sprzedawca w zakresie opłacania Subskrypcji za Newsletter, udostępnia Klientowi możliwość płatności poprzez automatyczne pobieranie środków z karty płatniczej lub debetowej Klientów za każdy miesiąc obowiązywania Umowy o dostarczanie treści cyfrowych na początku każdego rozpoczynającego się Okresu Rozliczeniowego

5.2.   Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

5.3.   Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

6.  REKLAMACJA TREŚCI CYFROWEJ

 

6.1.  Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą – Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Newslettera.

6.2.  Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Newsletter bez wad oraz zgodny z zawartą umową. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Newslettera z umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeśli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Newslettera odbiega od wymogów zgodności z umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy.

6.3.  Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Newslettera z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Newslettera do użycia jest dłuższy. 

6.4.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Zachęcamy do złożenia reklamacji z wykorzystaniem form komunikacji opisanych w Regulaminie.

6.5.  W razie braku zgodności Newslettera z umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta (dalej: brak zgodności towaru z umową).

6.6.  W przypadku braku zgodności treści cyfrowej z umową, konsument może żądać doprowadzenie do ich zgodności z umową.  Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, przy ocenie których brane są pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnych z umową.

6.7.  Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

6.8.  Jeżeli treść cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a.   doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b.   przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową

c.   brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;

d.  brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej próby zgodności treści z umową;

e.   z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

6.9.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności towaru z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

6.10.   W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za towar, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.

6.11.   Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1)    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.12.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie uważa się, że reklamacja została uznana przez Sprzedawcę.

7.  OKRES PRÓBNY

 

7.1.       Okres próbny to termin, w trakcie którego Klient może rozwiązać Umowę dostarczania treści cyfrowych bez ponoszenie kosztów związanych z umową.

7.2.       Przed rozpoczęciem Okresu próbnego dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem i Sprzedawcą Umowy dostarczenia treści cyfrowych, którą obie strony są związane. Okres próbny to jedynie uprawnienie Klienta do polubownego jej rozwiązania.

7.3.       Bieg Okresu próbnego rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy dostarczenia treści cyfrowych i kończy się z upływem 30 dni kalendarzowych od tego terminu.

7.4.       W celu odstąpienia od Umowy dostarczenia treści cyfrowych Klient musi zrezygnować z subskrypcji na portalu EasyCart.

7.5.       Po upływie ww. terminu klient traci możliwość skorzystania z odstąpienia od Umowy dostarczenia treści cyfrowych i zobowiązany jest pokryć wszystkie związane z przedmiotową umową należności, w szczególności Cenę.

7.6.       Okres Próbny i wynikające z niego uprawnienie odstąpienia od Umowy dostarczenia treści cyfrowych przysługuje jedynie podczas pierwszej zawartej ze Sprzedawcą umowy. W przypadku zawarcia przez tego samego Klienta kolejnej Umowy dostarczenia treści cyfrowych, Okres próbny nie będzie mu przysługiwał.

7.7.       Sprzedawca ma prawo weryfikować próbę drugiego skorzystania z Okresu Próbnego na podstawie następujących danych Kupującego: imienia i nazwiska, adresu e-mail, danych płatniczych (np. numer karty kredytowej).

8.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

8.1.      Prawo do odstąpienia od umowy, w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumentów, nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

8.2.      Sprzedawca w ramach Sklepu internetowego oferuje jedynie treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym.

8.3.      Przed rozpoczęciem dostarczenia Klientowi treści cyfrowych musi on wyrazić za pośrednictwem Strony internetowej wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia.

8.4.      Klient po zawarciu Umowy dostarczenie treści cyfrowych otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie jej zawarcia oraz informowany jest o utracie praw do odstąpienie od umowy w związku z wyrażoną prze niego zgodą.

9.  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1.   Właściciel posiada całość praw autorskich do Treści Cyfrowych.

9.2.   Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi wyłącznie do użytku własnego.

10.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

10.1.          Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

10.2.          Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10.3.          Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b.   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c.   Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Sprzedawca nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

11.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

11.1.  Podanie danych osobowych przez Klienta w Formularzu Rejestracji jest niezbędne do zawarcia Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych i są one w tej sytuacji przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy.

11.2.  Zasady ochrony danych osobowych w pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem określa dokument „Polityka Prywatności”.

12.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

12.1.   Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami.

12.2.   Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

12.3.   Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

12.4.   W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

12.5.   Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

12.6.   W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12.7.   Postanowienia o rękojmi podlegają wyłączeniu względem nabywców opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

13.1.  Regulamin newslettera w wersji 2.0. wchodzi w życie z dniem 27.06.2023 r.

13.2.   W przypadku zakupu przez Klienta Newslettera w formie Subskrypcji rocznej Sprzedawca może zaproponować mu obniżoną Cenę. Jednak w przypadku rezygnacji z takiej formy Subskrypcji zostanie ona rozliczona po Cenie obowiązującej dla Subskrypcji miesięcznej obowiązującej w dniu zawarcia Umowy dostarczania treści cyfrowych.

13.3.  W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.

13.4.       Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w sytuacji, w której Sprzedawca zmodyfikuje sposób lub zakres prowadzonej działalności gospodarczej lub w wyniku zmian prawnych skutkujących koniecznością dostawania Regulaminu do powszechnie obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego, w przypadku Użytkowników zapisanych do Newslettera lub posiadających aktywne Konto Klienta – w formie wiadomości mailowej. Każda z osób, która otrzyma w/w wiadomość będzie mogła złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umów o świadczenie usług elektronicznych (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości) realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin 1.0 obowiązujący do 26 czerwca 2023: LINK

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Sklep internetowy jest prowadzony przez Jakuba Roskosza, wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Roskosz, z siedzibą pod adresem ul. Wrocławska 18, 55-220 Miłoszyce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9121844517, REGON: 362605748 (dalej: Sprzedawca). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.

1.2.   DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a.     CENA –określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca odpowiedni podatek) należna Sprzedawcy tytułem dostarczenia treści cyfrowych, zgodnie z wykupioną Subskrypcją

b.     FORMULARZ REJESTRACJI – dostępny w ramach funkcjonalności Sklep Internetowego formularz za pośrednictwem, którego osoba fizyczna może uzyskać od Sprzedawcy Treści Cyfrowe w formie Newslettera.

c.     KLIENT – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Formularza rejestracji zasubskrybowała Newsletter i zawarła Umowę Dostarczenia Treści Cyfrowych.

d.     KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która to umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e.     NEWSLETTER – treść cyfrowa przekazywana wszystkim Klientom, którzy wykupili subskrypcję dostarczana przez Sprzedawcę w formie cyklicznych informacji o nowościach ze świata biznesu i e-commerce, na podany przez Klienta adres e-mail.

f.      OKRES ROZLICZENIOWY – oznaczy przedział czasu (np. 30 dni, jeden rok), objęty obowiązywaniem Umowy zawartej na czas oznaczony lub nieoznaczony, podczas którego Klient posiada dostęp do określonych Treści oraz za który jest on zobowiązany uiścić cenę. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy dotyczącej treści cyfrowej.

g.     PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

h.     SKLEP INTERNETOWY – strona internetowa dostępna pod adresem ecadeo.com i jego rozwinięciami.

i.      SUBSKRYPCJA – model abonamentowy dostępu do Newslettera.

j.       TREŚCI CYFROWE – są to materiały które udostępniamy Klientowi po prawidłowym wypełnienie Formularza rejestracji i zapłacie Ceny, a co za tym idzie zawarcie z Właścicielem Umowy Dostarczania Treści Cyfrowych.

k.     UMOWA DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH – Umowa Sprzedaży, której przedmiotem jest dostarczenie Klientowi treści cyfrowych, które oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej (np. informacje o nowościach ze świata biznesu i e-commerce)

l.      ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i jej wykonania. Zamówienie każdego Newslettera będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy (ułatwienie techniczne). Podczas trwania Akcji Promocyjnej, Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych przyczyn może uzależnić zawarcie jednej Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych dla kilku Newsletterów w ramach Zestawu Promocyjnego, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych.

2.  WYMOGI TECHNICZNE

 2.1.   Minimalne wymagania techniczne urządzenia Klienta umożliwiające zawarcie Umowy Dostarczenie Treści Cyfrowych, i ich prawidłowe dostarczenie to:

a.     urządzenie z dostępem do sieci Internet;

b.     najnowsza wersja przeglądarki internetowej;

c.     aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

3.  ZAWARCIE UMOWA DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH

3.1.  Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Newslettera, w ramach Sklepu Internetowego.

3.2.   Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych może zostać zawarta na czas oznaczony oraz na czas nieoznaczony.

3.3.  W przypadku zawarcia Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych na czas oznaczony zapłata Ceny następuje z góry.

3.4.  W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie treści cyfrowych oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Subskrypcje, jak i również może on wprowadzać nowe warianty Subskrypcji.

3.5.  Zawarcie Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim wyborze okresu Subskrypcji, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz jej opłaceniu i otrzymaniu wiadomości potwierdzającej zawarcie Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych.

3.6.  Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej w następujący sposób:

a.          Klient wybiera wybrany przez siebie wariant Subskrypcji.

b.          Klient wprowadza w formularzu zamówienia dane konieczne do zawarcia i realizacji Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz danych dotyczących Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych: wariantu Subskrypcji oraz sposobu płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie danych firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W przypadku Przedsiębiorców – Klientów, Sprzedawca może prosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.

c.           Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów lub w przypadku umowy na czas nieokreślony Klient wyrazi zgodę na cykliczne obciążanie jego środka płatności (np. karty płatniczej).

d.          Klient składa ofertę zawarcia Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych.

e.           W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

3.7.  Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i potwierdzeniem przyjęcia oferty lub konieczności weryfikacji oferty Klienta.

3.8.  Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Subskrypcji.

3.9.      W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia, Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych nie została zawarta.

3.10.   Sprzedawca dąży do zapewnienia realizacji Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.11.   Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Subskrypcji będącej przedmiotem Zamówienia, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Dostarczenia Treści Cyfrowych.

3.12.   W przypadku Umów Dostarczenia Treści Cyfrowych zawartych na czas nieoznaczony, płatności należne Sprzedawcy od Klienta pobierane są cyklicznie oraz automatycznie, wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Klient, kwotą odpowiadającą należności za dany Okres Rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Klienta danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta (np. karta płatnicza).

3.13.   Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych ulega rozwiązaniu w przypadku niemożności pobrania płatności za Subskrypcję np. z powodu braku środków na karcie płatniczej, utraty ważności kraty, w takiej sytuacji uznaje się, iż Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych uległa rozwiązaniu wraz z końcem poprzedniego opłaconego Okresu Rozliczeniowego.

3.14.   Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę Dostarczenia Treści Cyfrowych zawartą na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony, bez podania przyczyn, naprzód na koniec Okresu Rozliczeniowego przypadającego bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożył Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu może być złożone na adres mailowy Klienta.

3.15.   W przypadku rozwiązania Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych zawartej na czas nieoznaczony Klientowi przysługiwać będzie dostęp do Subskrypcji do końca Okresu rozliczeniowego, za który Klient uiścił należne wynagrodzenie.

3.16.   W przypadku rozwiązania Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych zawartej na czas oznaczony Klientowi przysługiwać będzie dostęp do Subskrypcji do końca miesiąca kalendarzowego, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. Sprzedawca zwróci Klientowi proporcjonalną część opłaty uiszczonej przez Klienta, za okres, w którym Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych na czas oznaczony nie była wykonywana.

3.17.   Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu jakiejkolwiek uiszczonej płatności – za okres,  w którym Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych była wykonywana.

3.18.   Klient utraci dostęp do Treści Cyfrowych, jeśli naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.  DOSTAWY LUB UDOSTĘPNIENIA TREŚCI CYFROWYCH

4.1.   Dostawa Treści Cyfrowych jest nieodpłatna i następuje poprzez przesłanie Treści Cyfrowych  na adres e-mail wskazany przez Klienta w toku wypełniania Formularza rejestracji lub poprzez przesłanie na adres mailowy Klienta linku umożliwiającego pobranie lub zapoznanie się z Treściami Cyfrowymi.

5.  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 5.1.   Sprzedawca w zakresie opłacania Subskrypcji za Newsletter, udostępnia Klientowi możliwość płatności poprzez automatyczne pobieranie środków z karty płatniczej lub debetowej Klientów za każdy miesiąc obowiązywania Umowy o dostarczanie treści cyfrowych na początku każdego rozpoczynającego się Okresu Rozliczeniowego

5.2.   Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

5.3.   Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

6.  REKLAMACJA TREŚCI CYFROWEJ

6.1.  Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą – Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Newslettera.

6.2.  Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Newsletter bez wad oraz zgodny z zawarta umową. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Newslettera z umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeśli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Newslettera odbiega od wymogów zgodności z umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy.

6.3.  Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Newslettera z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Newslettera do użycia jest dłuższy. 

6.4.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Zachęcamy do złożenia reklamacji z wykorzystaniem form komunikacji opisanych w Regulaminie.

6.5.  W razie braku zgodności Newslettera z umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta (dalej: brak zgodności towaru z umową).

6.6.  W przypadku braku zgodności treści cyfrowej z umową, konsument może żądać doprowadzenie do ich zgodności z umową.  Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, przy ocenie których brane są pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnych z umową.

6.7.  Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

6.8.  Jeżeli treść cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a.   doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b.   przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową

c.   brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;

d.  brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej próby zgodności treści z umową;

e.   z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

6.9.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności towaru z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

6.10.   W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za towar, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.

6.11.   Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1)    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.12.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie uważa się, że reklamacja została uznana przez Sprzedawcę.

7.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1.    Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

7.2.   Uprawnienie nie dotyczy sprzedaży treści cyfrowych, które zostaną dostarczone niezwłocznie po zawarciu umowy i co do których Konsument został wyraźnie poinformowany, że utraci prawo do odstąpienia.

7.3.   Regulacje niniejszej Polityki Zwrotów dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ jako osoba fizyczna zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego.

7.4.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

7.5.   Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

7.6.   Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się pod treścią Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie, jednak skorzystanie z formularza pomoże nam rozpatrzyć Państwa sprawę szybciej.

7.7.   W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.8.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

7.9.      W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.10.   Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w przypadku:

a.   przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;

b.   gdy przedmiotem umowy są treści cyfrowe, które zostały dostarczone Klientowi (np. kurs on-line, webinar, e-book).

8.  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1.   Właściciel posiada całość praw autorskich do Treści Cyfrowych.

8.2.   Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi wyłącznie do użytku własnego.

9.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 9.1.   Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

9.2.   Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (link)  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9.3.   Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b.   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c.   Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Sprzedawca nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

10.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 10.1.  Podanie danych osobowych przez Klienta w Formularzu Rejestracji jest niezbędne do zawarcia Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych i są one w tej sytuacji przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy.

10.2.  Zasady ochrony danych osobowych w pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem określa dokument „Polityka Prywatności”.

11.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI 

11.1.   Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami.

11.2.   Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

11.3.   Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

11.4.   W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

11.5.   Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.6.   W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.7.   Postanowienia o rękojmi podlegają wyłączeniu względem nabywców opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.  Regulamin newslettera w wersji 1.0. wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2023 r.

12.2.   W przypadku zakupu przez Klienta Newslettera w formie Subskrypcji rocznej Sprzedawca  może zaproponować mu obniżoną Cenę. Jednak w przypadku rezygnacji z takiej formy Subskrypcji zostanie ona rozliczona po Cenie obowiązującej dla Subskrypcji miesięcznej obowiązującej w dniu zawarcia Umowy dostarczania treści cyfrowych.

12.3.  W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.

12.4.  Treść niniejszego Regulaminu newslettera może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Właściciel będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklep Internetowego.