Regulamin ecadeo

cieszymy się, że znalazłeś się w sekcji dokumentów prawnych Serwisu Ecadeo. Oznacza to, że jesteś świadomym Klientem, który dba o swoje prawa konsumenckie i dokonuje świadomych zakupów.

Mamy w związku z tym dobrą wiadomość: w naszym Sklepie dbamy nie tylko o jakość wiedzy, którą przekazujemy i przyjazną obsługę, ale również o Twoje prawa podczas zakupów on-line. Nasze dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z najnowszą wersją ustawy o prawach konsumenta.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami lub produktami oferowanymi w Ecadeo, możesz się z nami skontaktować. Żadnego pytania nie pozostawiamy bez odpowiedzi.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECADEO.COM

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem internetowym: Ecadeo.com i jego rozwinięciami (dalej: Sklep Internetowy).

1.2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Jakub Roskosz, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Roskosz, z siedzibą pod adresem ul. Wrocławska 18, 55-220 Miłoszyce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9121844517, REGON: 362605748 (dalej: Sprzedawca).

1.3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy:

a. pod adresem e-mail: contact@ecadeo.com;

b. z wykorzystaniem adresu do korespondencji: Jakub Roskosz, ul. Wrocławska 18, 55-220 Miłoszyce.

1.4. Powyższe drogi komunikacji są punktem kontaktowym dla odbiorców usług w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE.

1.5. Sprzedawca ustanawia punkt kontaktowy dla organów państwowych oraz Unii Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych na potrzeby stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (dalej: DSA) pod adresem mailowym: contact@ecadeo.com. Językiem właściwym do kontaktu jest język polski i angielski.

1.6. Niniejszy Regulamin jest skierowany Użytkowników Strony, a także zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.7.  Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych m.in. w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.

1.8.  Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu pełnego korzystanie ze Strony, w tym złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym lub zawarcia umowy.

1.9. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Użytkownikom:

a. zapoznanie się z jego treścią,

b. utrwalanie jego treści w poprzez samodzielne wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF,

1.10. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

1.11. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 

a. AKCJA PROMOCYJNA– szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny za Produkt lub Zestaw Promocyjny. Szczegóły Akcji Promocyjnej reguluje Regulamin Akcji Promocyjnej, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego.

b. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w szczególności na temat Produktów, działalności Sklepu Internetowego, Regulaminu oraz aktualnych Akcji Promocyjnych, pod adresem e-mail: contact@ecadeo.com.

c. CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem dostarczenia treści cyfrowych, zgodnie z Umową Dostarczenia Treści Cyfrowych.

d. KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Klient nie może zawrzeć osoby pod pseudonimem lub anonimowo, nie podając swoich danych.

e.  KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f.  KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna dostępna po zawarciu umowy, za pośrednictwem której Klient otrzymuje dostęp do treści cyfrowych określonych w Umowie dostarczenia treści cyfrowych; oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu (adres e-mail) i Hasła. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych Klienta, dostęp do treści cyfrowych, określonych w Umowie dostarczenia treści cyfrowych, historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

g. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas składania Zamówienia.

h. PRODUKT – dostępne w Sklepie Internetowym treści cyfrowe, będące przedmiotem Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny.

i.  PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

j. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Dostarczania Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

k. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zapisanym osobom otrzymywanie cyklicznych informacji na temat Sklepu Internetowego, w szczególności o Produktach, bieżącej działalności, akcjach marketingowych i Akcjach Promocyjnych, na podany przez Użytkownika adres e-mail, za jego wyraźną zgodą.

l. NEWSLETTER BIZNESOWY – Umowa dostarczenia treści cyfrowych przekazywana wszystkim Klientom, którzy wykupili subskrypcję dostarczaną przez Sprzedawcę w formie cyklicznych informacji o nowościach ze świata biznesu i e-commerce, na podany przez Klienta adres e-mail, której szczegółowe warunki uregulowane zostały w Regulaminie Newslettera Biznesowego.

m. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

n. TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, którymi mogą być przykładowo pliki audiowizualne, e-booki, czy e-booki w formie kursu. Wyłącznie wybrane Treści cyfrowe są możliwe do pobrania na trwały nośnik, pozostałe są wyświetlane / prezentowane na platformie Ecadeo.

o. UMOWA DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH – Umowa Sprzedaży, której przedmiotem jest dostarczenie Klientowi treści cyfrowych, które oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej (np. kurs on-line, webinar, e-book).

p. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn może zastrzec zawarcie wyłącznie jednej Umowy dla kilku Produktów z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami – np. Zestawu Promocyjnego, według treści Regulaminu Akcji Promocyjnej.

q. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

r.  UŻYTKOWNIK – osoba odwiedzająca Stronę internetową, bez dokonywania w niej zakupów, która nie zakłada Konta Klienta.

s. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i jej wykonania. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych (ułatwienie techniczne). Podczas trwania Akcji Promocyjnej, Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych przyczyn może uzależnić zawarcie jednej Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych dla kilku Produktów w ramach Zestawu Promocyjnego, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych.

 

 

 

2.  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Klienta umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego:

a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;

b. standardowy system operacyjny;

c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;

d. aktywny adres e-mail.

2.3. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Sklepu Internetowego i świadczonych Usług. Jednakże Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.

2.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Sklepie Internetowym.

 

3.  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Dostarczenia Treści Cyfrowych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

b. prezentowanie Klientom treści reklamowych i marketingowych;

c. formularz kontaktowy;

d. Newsletter (wersja darmowa).

3.2. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia jej zawarcia, wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta. Usługi świadczone na podstawie punktu 3 Regulaminu są świadczone nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji ze wszelkich usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@ecadeo.com lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.

 

 

 

Newsletter

3.3. Usługa Newsletter polega na otrzymywaniu przez Użytkowników do niego zapisanych (Usługobiorców), którzy udostępnili Sprzedawcy (Usługodawcy) swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy i partnerów Sprzedawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych (e-mail marketing);

3.4. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Użytkownika:

a. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail, w wyznaczonym do tego polu w Sklepie Internetowym w celu otrzymywania informacji handlowych wybranym kanałem komunikacji;

b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności. Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu.

3.5. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

3.6. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez skierowanie prośby o zaprzestanie świadczeni Usługi Newsletter na dane kontaktowe podane w pkt. 1.3 Regulaminu lub kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter. Wypisanie się we wskazany wyżej sposób z jednego z kanałów usługi Newsletter, nie oznacza automatycznego wypisania się z drugiego z kanałów usługi Newsletter.

3.7. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3.8. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

3.9. Sprzedawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty): korzysta z Newsletteru w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszający prawa osób trzecich, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także niezgodnie z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 

 

Algorytmiczne podejmowanie decyzji

3.10. W ramach naszego Sklepu Internetowego nie podejmujemy żadnych algorytmicznych decyzji ws. świadczenie usług elektronicznych, zamieszczania treści lub rozpatrywanie zgłoszenie, reklamacji i innych wniosków.

3.11. W ramach dostępnych Produktów Sprzedawca udostępnia Klientom dostęp do prywatnej grupy na portalu Facebook prowadzonej i zarządzanej przez Meta Platforms Ireland., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Facebook) oraz grupa prowadzona i zarządzana przez CircleCo. Inc. 228 Park Ave S., PMB 52933, New York, NY 10003 (dalej: Circle). W ramach przedmiotowej grupy Sprzedawca dokonuje ręcznego moderowania udostępnionych treści, ale niezależnie od niego  Facebook dokonuje algorytmicznego oceny treści na zamieszczanych przez członków grupy. Więcej informacji nt. wdrożenie DSA przez firmę Facebook znajdziesz tutaj: link

 

 

 

Reklamacje Usług Elektronicznych

3.12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w dowolnej formie. Zaleca się skorzystanie ze środków komunikacji wskazanych w punkcie 1.3 Regulaminu.

3.13. Przykładowy formularz reklamacji jest dostępny pod treścią Regulaminu. 

3.14. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

4.  WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA / ZAWIERANIA UMOWY

 

4.1.Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Użytkowników, w tym Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

4.2. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.

4.3. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.

4.4. Między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych tj. kursów on-line i innych produktów elektronicznych

4.5. Zawarcie Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

Składanie Zamówień

 

4.6. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a. Klient wybiera interesujący go Produkt po czym przechodzi do formularza zamówienia.

b. Klient musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W przypadku Przedsiębiorców – Klientów, Sprzedawca może prosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.

c. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych kosztów wskazanych w formularzu zamówienia.

d. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę), akceptując jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu.

e. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zamówienie Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Zamówienie” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.

f. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

4.7. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

4.8. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

b. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z powodu braku płatności.

4.9. Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.

4.10. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy;

b. albo potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert). Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.

4.11. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych nie została zawarta.

4.12. Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

4.13. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

4.14. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

4.15. Akcje Promocyjne obowiązujące w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

4.16. Każda z przeprowadzanych Akcji Promocyjnych posiada odpowiedni Regulamin Akcji Promocyjnej. W przypadku obowiązywania Akcji Promocyjnej, przepisy Regulaminu Akcji Promocyjnej mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Regulaminu. W kwestiach nieujętych w Regulaminie Akcji Promocyjnej, zastosowanie znajdują przepisy niniejszego Regulaminu.

 

 

 

5.  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu realizacji Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych w szczególności:

a. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;

b. płatności odroczone / sprzedaż na raty, za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego.

5.2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

5.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

5.4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

 

6.  KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TREŚCI CYFROWYCH (KURSY, EBOOKI, PLIKI AUDIOWIZUALNE)

 

6.1. W przypadku treści cyfrowych, Sprzedawca nie wprowadza ograniczeń terytorialnych w zakresie ich dostarczenia do Klienta.

6.2. Dostarczenie treści cyfrowych jest darmowe (przez co rozumie się transfer, przekazanie danych dostępowych do Treści cyfrowych). Dostęp do Treści cyfrowych jest przesyłany niezwłocznie, chyba że nastąpią przeszkody niezależne od Sprzedającego (nie dotyczy trybu pre-order).

6.3. Realizacja zamówienia obejmującego Treści cyfrowe takie jak e-book, pliki audiowizualne, audiobook, webinar następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu poprzez Serwis Ecadeo [panel Klienta].

6.4. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego Konta Klienta w ramach Serwisu Ecadeo umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do Treści cyfrowych.

6.5. W momencie wysyłki wiadomości, o której mowa w ustępie powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi (nie dotyczy trybu pre-order).

6.6. W przypadku dostępu do Treści cyfrowych przez Serwis Ecadeo, wszystkie Produkty zakupione przez tego samego Klienta są widoczne i możliwe do odtworzenia lub pobrania w Panelu Klienta w Serwisie Ecadeo.

6.7. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych przez Serwis Ecadeo, Sprzedający wskazuje czas dostępu do Treści Cyfrowych. Jeżeli dostęp do Treści Online przez Serwis Ecadeo przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Treści Cyfrowych, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Sprzedawca może w takiej sytuacji umożliwić pobranie materiałów kursowych na dysk lub do pamięci urządzenia Klienta.

W przypadku zakupu Treści cyfrowych w trybie pre-order, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt w czasie wyraźnie wskazanym podczas składania zamówienia (np. nie później niż do….). Informacje o czasie dostarczenia Treści cyfrowych w trybie pre-order są dostępne m.in. na karcie produktu.

W sytuacji, w której Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowych lub usługi cyfrowej bez zbędnej zwłoki lub w uzgodnionym terminie, Klient może – po wezwaniu przedsiębiorcy do ich dostarczenia – rozwiązać umowę. W razie braku zgodności z umową Klient ma prawo żądać doprowadzenia Treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do zgodności z umową (chyba że jest to niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernymi kosztami dla Sprzedawcy). Jeżeli Sprzedawca nie podejmuje takiego działania, Klient może otrzymać proporcjonalne obniżenie Ceny lub rozwiązać umowę.

6.8.  Po rozwiązaniu umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie koszty, z wyjątkiem kosztów zapłaconych przez Klienta w okresie, w którym Treści cyfrowe lub usługa cyfrowa dostarczane w sposób ciągły były zgodne z umową.

 

 

7.  WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ECADEO

7.1. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu Ecadeo w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

a. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej Klientów, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

b. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

c. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, w szczególności nie kopiować.

7.2. W wypadku korzystania z Serwisu Ecadeo w sposób sprzeczny z ustępem powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do trwałego lub czasowego zablokowania Klientowi dostępu do platformy. Ponadto, Sprzedawca może skierować względem Klienta roszczenie cywilne, na zasadach ogólnych a także zgłosić sprawę do właściwych organów ścigania.

7.3. Poszczególne Treści cyfrowe dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep Internetowy. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

8.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH

8.1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

8.2. Uprawnienie nie dotyczy sprzedaży treści cyfrowych, które zostaną dostarczone niezwłocznie po zawarciu umowy i co do których Konsument został wyraźnie poinformowany i wyraził zgodę, że utraci ustawowe prawo do odstąpienia. Oznacza to, że Konsument kupujący np. e-book, kurs on-line po wyrażeniu zgody na niezwłocznie dostarczeni treści nie ma prawa zwrotu.

8.3. Regulacje niniejszej Polityki Zwrotów dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ jako osoba fizyczna zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego.

8.4. W przypadku zamówienia w trybie pre-order, Konsument oraz Przedsiębiorca – Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych, jednak nie później niż do daty premiery Treści cyfrowych. W przypadku dostarczenia Treści cyfrowych, Kupujący traci ustawowe prawo do odstąpienia.

8.5. Do zachowania terminu o odstąpieniu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych.

8.6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych może zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się pod treścią Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych może zostać złożone w dowolnej formie na dane wskazane w punkcie 1.3 Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza pomoże nam rozpatrzyć Państwa sprawę szybciej.

8.7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

8.9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w przypadku:

a. przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy;

b. gdy przedmiotem umowy są treści cyfrowe, które zostały dostarczone Klientowi (np. kurs on-line, webinar, e-book).

 

 

 

 

9.  REKLAMACJA PRODUKTU

9.1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą – Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu.

9.2. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz zgodny z zawarta umową. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeśli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy.

9.3. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy. 

9.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Zachęcamy do złożenia reklamacji z wykorzystaniem form komunikacji opisanych w Regulaminie.

9.5.  W razie braku zgodności Produktu z umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta (dalej: brak zgodności towaru z umową).

9.6. W przypadku braku zgodności treści cyfrowej z umową, konsument może żądać doprowadzenie do ich zgodności z umową.  Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, przy ocenie których brane są pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnych z umową.

9.7. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

9.8. Jeżeli treść cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b. przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową

c.  brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;

d. brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej próby zgodności treści z umową;

e. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

9.9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności towaru z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

9.10. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za towar, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.

9.11.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.12.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie uważa się, że reklamacja została uznana przez Sprzedawcę.

 

 

10.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

10.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

10.2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10.3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Sprzedawca nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

 

 

11.  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

11.1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć,  i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem

11.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.

11.3. Wykorzystywanie danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

 

 

 

12.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

12.1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”.

 

 

 

13.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

13.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami.

13.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

13.3. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

13.4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

13.5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13.6. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

14.   OGRANICZENIE I MODERACJA TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ KLIENTÓW

 

14.1. Treści zamieszczane na naszej stronie nie mogą naruszać przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

14.2.  Za pośrednictwem naszej strony zabronione jest również:

a. Reklamowanie konkurencyjnych względem Sprzedawcy działalności;

b. Informowanie o działalności, promocji, promowanie produktów lub zbiórek, bez wcześniejszego uzyskania zgody Sprzedawcy;

c. Publikowanie treści zawierających słowa uznane za wulgarne, nawołującą do nienawiści lub jakiekolwiek formy przemocy;

d. Publikowanie treści naruszających dobra osobiste osób fizyczny lub prawnych w tym Sprzedawcy;

e. Publikowanie treści w sposób sprzeczny z zasadami netykiety;

f. Publikowanie treści powielających treści zamieszczone przez Sprzedawcę, Klientów lub Użytkowników;

g. Publikowanie treści zawierających linki, odwołania do innych stron lub programów komputerowych;

h. Publikowanie treści mających na celu zmianę kodu strony lub dążących do uzyskania dostępu w nieautoryzowany sposób do jej elementów.

14.3. W przypadku naruszenia ww. zasad publikowania treści na stronie Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do ich moderacji w tym usunięcia.

14.4. Ocena treści przez Sprzedawcę następuje w sposób obiektywny i proporcjonalny, z poszanowaniem dla przepisów prawa. Ewentualna moderacji treści następuje z poszanowaniem podstawowych wartości ujętych w Karcie praw podstawowych w szczególności wolności wypowiedzi, wolności i pluralizmu.

14.5. Ocena i moderacja treści nie następuje w sposób zautomatyzowany. Za każdą moderację treść odpowiada wyznaczony pracownik Sprzedawcy.

14.6. W przypadku moderacji treści Sprzedawca powiadomi osobą ją zamieszczającą o moderacji o ile będzie posiadał dane kontaktowe, które mu to umożliwią (np. adres mailowy).

14.7. Każdy autor zmoderowanej treści ma prawo do odwołania się od decyzji Sprzedawcy w zakresie dokonanej moderacji. W tym celu autor powinien odpowiedzieć na wiadomość informującą go o moderowaniu treści lub skierować swoje odwołanie na dane kontaktowe wskazane w pkt 1.3. Regulaminu.

14.8. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie do treści zamieszczanych w ramach zamkniętej grupy na portalu Facebook oraz Circle dostępnych dla Klientów. Sprzedawca podkreśla, że moderację treści na tych grupa prowadzą również zewnętrzni dostawcy tych usług, który stosuje w tym zakresie narzędzia zautomatyzowane.

 

 

 

15.  MECHANIZMY ZGŁASZANIA NIELEGALNYCH TREŚCI ORAZ SPOSÓB ICH ROZPATRYWANIA

 

15.1. W przypadku znalezienie na naszej stronie treści, które Użytkownik lub Klient uzna za nielegalne może je zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego.

15.2. W zgłoszeniu sugerujemy wskazanie:

a. dla czego uważasz, że treść jest nielegalna;

b. wskazanie umiejscowienie nielegalnej treści poprzez opisanie jej umiejscowienie na stronie lub wskazanie odpowiedniego kodu URL lub adresu strony pod którym znajduje się nielegalna treść;

c. imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu mailowego dokonującego zgłoszenia z wyjątkiem zgłoszeń dotyczących niegodziwego traktowania w celach seksualnych dzieci, wykorzystywania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej, nagabywania dzieci do celów seksualnych lub związanych z jednym z ww. przestępstwa;

d. oświadczenie o tym, że zgłoszenie dokonane jest w dobrej wierze oraz że zawarte w nim informacje są kompletne i prawidłowe.

15.3. Jeśli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Sprzedawca prześle bez zbędnej zwłoki potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

15.4. Jeśli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Sprzedawca po jego rozpatrzeniu poinformuje podmiot zgłaszający o jego wyniku oraz wskaże ewentualną drogę odwołania.

 

 

 

 

16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Regulamin w wersji 3.0. wchodzi w życie z dniem 27.03.2024 r.

16.2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

16.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

16.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

16.5. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.

16.6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w sytuacji, w której Sprzedawca zmodyfikuje sposób lub zakres prowadzonej działalności gospodarczej lub w wyniku zmian prawnych skutkujących koniecznością dostawania Regulaminu do powszechnie obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego, w przypadku Użytkowników posiadających aktywne Konto Klienta – w formie wiadomości mailowej. Każda z osób, która otrzyma w/w wiadomość będzie mogła złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umów o świadczenie usług elektronicznych (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości) realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin 2.0 obowiązujący do 27 marca 2024: LINK

Regulamin 1.0 obowiązujący do 10 wrzesnia 2023: LINK